English for business
โปรแกรมนี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในด้านการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจโดยเฉพาะศัพท์เทคนิคด้านธุกิจและเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านธุรกิจ เทคนิคในการต่อรองเชิงธุรกิจอีกทั้งรวมไปถึงการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตปัจจุบันอีกด้วย
 
 
 
เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจคือ?

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของคุณด้วยหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตการทำงานและธุรกิจ ทั้งทางด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ พัฒนาความสามารถในการจ้างงาน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผสมผสานความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างลงตัว

ฝึกฝนทักษะ เทคนิคการเรียน การสัมพาษณ์ การประชุม การรายงานต่อที่ประชุมและอื่นๆ อีกทั้งนักเรียนยังสามารถเชื่อมหลักสูตรนี้เข้ากับ หลักสูตร Practical Business English service ในประเทศอเมริกา เพื่อความเข้มข้นของการเรียนที่มากขึ้น

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนถ้า:
  • นักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษธุรกิจในสถานการณ์จริง พร้อมกับเพื่อนๆชาวต่างชาติ
  • นักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจและทักษะอื่นๆ
  • นักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษจากการเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะทางและการสื่อสารในสถานที่ทำงาน
  • นักเรียนที่ต้องการเพิ่มความน่าสนใจของนักเรียนเองในการสมัครงานและเพิ่มความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษในด้านการทำงานแแบบมืออาชีพ
  •  นักเรียนที่ต้องการรับใบรับรองความสำเร็จ nternational English Certificate of Achievement
 
Powered by MakeWebEasy.com