ระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษสำหรับเด็กต่างชาติ

ระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษสำหรับเด็กต่างชาติ

ระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษสำหรับเด็กต่างชาติ

แชร์:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

เมื่อตัดสินใจที่จะเดินหน้าและเปิดประสบการณ์ในเมืองผู้ดีนี้แล้ว มาดูกันค่ะว่ามีอะไร ให้เราได้เลือกเรียนกันบ้าง นักเรียนบางคนก็มาเพื่อเรียนภาษาเนื่องจากมีระยะเวลาเรียนสั้นหรือ อยากมาเรียนต่อระดับอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีหรือโท เพื่อคว้าใบปริญญาจากต่าง ประเทศ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสที่ดีกว่าไม่ว่าจะเพื่อสมัครเรียนต่อระดับที่สูงขึ้นไปในต่างประเทศ หรือทำงานในองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ล้วนได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เรามาดูกันค่ะเด็กไทยหรือนักเรียนต่างชาติเรียนอะไรได้บ้าง

 • เรียนภาษาที่อังกฤษ
 • เรียนต่อมัธยมศึกษา
 • เรียนต่ออาชีวศึกษา
 • เรียนต่อปริญญาตรี
 • เรียนต่อปริญญาโท

เรียนภาษาที่อังกฤษ

เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมสำหรับเด็กไทย ที่ต้องการพัฒนาด้านภาษา อังกฤษเพื่อสมัครเรียนต่อ หรือเพื่อทำงาน สมัครงานในองค์กรที่ต้องใช้ภาษา อังกฤษ บ้างก็มีชื่อเรียกที่ต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสถาบันที่จะใช้ชื่อเรียก โปรแกรมดังกล่าว  โปรแกรมอะไรบ้าง ยกตัวอย่างมาให้ศึกษาไปดูกันค่ะ

 • General English หรือ ภาษอังกฤษทั่วไป พัฒนาภาษาอังกฤษ ทักษะที่จำเป็น ฟัง พูด อ่านและเขียน คำศัพท์(ในระดับสูงขึ้นไปคำศัพท์ จะยากขึ้นหรือเป็นคำ ศัพท์ทางการมากขึ้น) โปรแกรมนี้เน้นการใช้ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ระยะเวลาเรียนเริ่มตั้งแต่ 1 เดือน จนถึง 1 ปี จะมีจำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ ให้เลือกเหมาะสมกับเนื้อหาที่ นักเรียนต้องการเรียนในแต่ละสัปดาห์
 • Academic English (ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ) หรือ English for Academic Purpose (ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา) โปรแกรมนี้สำหรับ เพื่อการเรียนต่อในระดับปริญญา หรือต้องการเรียนภาษาอังกฤษเชิง วิชาการ ปูพื้นฐานเพื่อเรียนในระดับอุดมศึกษา ครอบคลุมทักษะที่จำเป็น สำหรับใช้ในการเรียนต่อ ระยะเวลาเรียนเริ่มตั้งแต่ 1 เดือน จนถึง 1 ปี จะมีจำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ให้เลือกเหมาะสมกับเนื้อหาที่นักเรียนต้องการเรียนในแต่ละสัปดาห์
 • Intensive English หรือเรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด ระยะเวลาเรียน เริ่มตั้งแต่ 1 เดือน จนถึง 1 ปี จะมีจำนวนชั่วโมงเรียนต่อ สัปดาห์ให้เลือกเหมาะสมกับเนื้อหาที่นักเรียนต้องการเรียนในแต่ละสัปดาห์ 
 • English for Business/Business English  หรือเรียนภาษาอังกฤษ ธุรกิจ เหมาะสำหรับ ผู้บริหารที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจและ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการสัมภาษณ์งาน การจัดการ การเจรจาต่อรอง การโต้ตอบอย่างมืออาชีะ ระยะเวลาเรียนเริ่มตั้งแต่ 1 – 6 เดือน  จะมีจำนวนชั่วโมงเรียน ต่อสัปดาห์ให้เลือกเหมาะสมกับเนื้อหาที่นักเรียน ต้องการเรียนในแต่ละสัปดาห์
 • Exam Preparation หรือโปรแกรมเตรียมสอบ เช่น Cambridge First, TOEFL, GMAT, TOEIC และ IELTS เนื้อหาที่เรียนจำเป็นต่อการสอบ เพื่อวัดระดับผลคะแนน และเรียนรู้วิธีการทำข้อสอบให้เร็วที่สุดและ ได้คำตอบที่ถูกต้องที่สุด ระยะเวลาเรียน 3 – 6 เดือน ขึ้นอยู่กับโรงเรียน
 • Pre-Master เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโท เรียนเพื่อปรับปรุงทักษะด้านภาษา ระยะเวลาเรียน 6 เดือน – 1 ปี
 • Summer Program เป็นโปรแกรมเรียนระยะสั้นสำหรับนักเรียนที่ปิด เทอมช่วงซัมเมอร์หรือมีเวลาระยะเวลา 1 – 2  เดือนและต้องการเรียนรู้ และพัฒนาด้านภาษา ควบคู่ไปกับได้เรียนรู้วัฒนธรรมและท่องเที่ยวใน ประเทศอังกฤษ 

เรียนต่อมัธยมศึกษาที่อังกฤษ

เรียนในระดับชั้นนี้ ต้องเตรียมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน วิชาที่ใช้สอบเข้าเพื่อ วัดระดับความรู้ มีวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มีการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษา อังกฤษ เพื่อวัดความสามารถในการฟัง พูดภาษาอังกฤษ

สำหรับระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษแยกระดับชั้นเป็น

 • ชั้นประถมศึกษา อายุตั้งแต่ 5 – 13 ปี เรียน Preparatory School เรียก Year 3 – Year 8
 • ชั้นมัธยมศึกษา อายุตั้งแต่ 14 – 18 ปี เรียน Senior School เรียก Year 9 – Year 13 

ภาคการศึกษา แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา

 1. ช่วงฤดูหนาว เรียนช่วง กันยายน – ธันวาคม
 2. ช่วงฤดูใบไม้ผลิ เรียนช่วง มกราคม – มีนาคม
 3. ช่วงฤดูร้อน เรียนช่วง พฤษภาคม – กรกฎาคม

เรียนต่ออาชีวศึกษาที่อังกฤษ 

สำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป ผู้ที่ต้องการวุฒิทางวิชาชีพเพื่อสำหรับไปประกอบ อาชีพ มีสถาบันที่เป็นของรัฐบาลและเอกชน 

 1. สถาบันการศึกษาของรัฐบาล มีกว่า 500 สถาบันเปิดสอนหลักสูตร บริหารธุรกิจ การโรงแรม ช่างเทคนิค วิศวกรรม เป็นต้น เมื่อศึกษาจบจะได้วุฒิบัตรจาก Business and Technician Education Council (BTEC)

ผู้ที่จะเรียนอาชีวะนี้ได้ ต้องจบการศึกษา Year 9 หรือเทียบกับไทยคือ จบชั้น ม.2 และสอบ GCSEs ถึง 5 วิชา หรือ  A* ถึง C

 • BTEC Firsts  เป็นระดับเริ่มต้น ถึง Level  2 เทียบเท่า IGCSE/GCSE จุดเริ่มต้นให้นักเรียนฝึกงานหรือเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญหรือเริ่มต้นอาชีพ
 • BTEC Nationals เป็นระดับ (Level) 3  เทียบเท่า A-level นักเรียนที่จบระดับ นี้นำคุณวุฒิสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยหรือนำ ไปใช้สมัครงานได้
 • BTEC Higher Nationals เทียบกับ Bachelor Degree ปี 1-2 ในอังกฤษ
 1. สถาบันการศึกษาของเอกชน เลือกสถาบันที่ได้รับรองจาก The British Accredition Council for Further and Higher Education (BAC) จะได้มาตรฐานการเรียนการสอนที่เชื่อถือได้ เมื่อเรียนจบได้ใบประกาศนียบัตร

ตารางเทียบแต่ละระดับการศึกษาของ BTEC 

BTEC Nationals เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร BTEC Nationals ระยะเวลาเรียน 2 ปีคล้ายกับ A-level คุณสมบัติผู้ที่เรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป ผู้ที่เรียนนี้จะรู้ว่าตนเองจะเรียนเพื่อนำทักษะนี้ไปประกอบอาชีพอะไร มีหลักสูตรให้เลือกกว่า  250 สาขา

HND (Higher National Diploma) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง มีความคล้ายกับ BTEC หลักสูตร HND เทียบเท่า เรียน 2 ปีแรก ในมหาวิทยาลัย หรือที่เรารู้จักคืออนุปริญญา เลือกเรียนหลักสูตรนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพที่สนใจเฉพาะด้าน เมื่อเรียนจบ HND สามารถเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้

Related Link

: https://www.ucas.com/further-education/post-16-qualifications/qualifications-you-can-take/btec-diplomas 

เรียนต่อปริญญาตรีที่อังกฤษ

สำหรับเด็กไทยที่ต้องการเรียนต่อปริญญาในประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร จะต้องเตรียมตัวล่วงหน้า 3 – 6 เดือน จะว่าไปบางคนก็เตรียมความพร้อมกันเป็น ปี ๆ เลยค่ะ เพราะระหว่างที่เรียนที่ไทยต้องทำคะแนนและเกรดเฉลี่ยให้สูงเพื่อให้ ถึงเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยในอังกฤษกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะสมัคร เข้าเรียนได้ แต่ถึงอย่างไรเพราะระบบการศึกษาที่ต่างกัน ในบางคนต้องเรียนปรับ พื้นฐานเพื่อให้ตนเองเหมาะกับการพร้อมเข้าเรียนมหาวิทยาลัยจริง ๆ ทั้งทางด้าน ภาษาและวิชาการที่จำเป็นต่อคณะที่นักเรียนเลือกไว้ โปรแกรมที่ปรับพื้นฐานก็จะ มีให้เลือกตามข้อมูลด้านล่างนี้

A-level หรือหลักสูตรเรียนมัธยมปลายของประเทศอังกฤษ เรียน 2 ปี จะเรียนแค่ 3 – 4 วิชา และขึ้นอยู่กับคณะที่นักเรียนต้องการจะเรียนในป.ตรีที่อังกฤษ หลักสูตร นี้เหมาะมากนักเรียนที่มีจุดประสงค์เรียนในมหาวิทยาลัยระดับ Top ของอังกฤษ เช่น University of Oxford, University of Cambridge, Imperial College, LSE เป็นต้น รวมไปถึงเรียนแพทย์ต้องใช้คะแนน A-level เพื่อสมัครเรียน

Foundation/ International Foundation หรือหลักสูตรปรับพื้นฐานเตรียม ความพร้อมด้านภาษาและวิชาการ หรือผู้ที่จบม.ปลายที่มีระบบการศึกษาต่างจาก ระบบการศึกษาแบบอังกฤษ หลักสูตนี้สำหรับผู้ที่เรียนจบ ม. 6 แล้วต้องการเรียน ต่อมหาวิทยาลัยในประเทศ อังกฤษหรือสหราชอาณาจักรระยะ เวลาเรียน 1 ปี หลักสูตร Foundation มีหลากหลายสาขาให้เลือกเรียน ได้แก่ Business, Finance, Computing, Law, Art and Design, Engineering, Medicine, Science and Pharmacy เป็นต้น หากใครที่ต้องการเรียนหลักสูตรนี้ให้หา ข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่จะไปเรียน เพราะส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ทั้งหมดจะมีหลักสูตร นี้เปิดสอนค่ะ หรือเมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แต่ต้องการเข้าปี 1 มหาวิทยาลัยอื่นก็ทำ ได้เช่นกันค่ะ

เปรียบเทียบA-levelFoundation
การยอมรับผลคะแนนทุกมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ยอมรับมากกว่า 70 มหาวิทยาลัยในอังกฤษ
ต่างประเทศเป็นที่รู้จักและยอมรับมหาวิทยาลัย UK, USA และAustraliaเป็นที่รู้จักและยอมรับบางแห่งใน UK, Europe และ USA
เหมาะกับต้องการเรียนมหาวิทยาลัย Top Rank หรือเรียนแพทย์เรียนในคณะและมหาวิทยาลัยที่ต้องการไม่จำเป็นต้องติดลำดับต้นๆ
ระยะเวลาเรียน2 ปี1 ปี
อายุ16 ปีขึ้นไป17 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติเรียนจบ GCSE ขึ้นไปเรียนจบ GCSE ขึ้นไป
คะแนนIELTS 5.5 ขึ้นไปIELTS 5.0 ขึ้นไป
เข้มข้นเรียนเข้มข้นละเอียดกว่าเรียนน้อยกว่า

Related Link

: https://www.ucas.com/further-education/thinking-about-university 

หลังเรียนจบทำงานได้ 2 ปี

เรียนต่อปริญญาโทที่อังกฤษ

เรียนป.โทที่อังกฤษใช้เวลาเรียนเพียง 1 – 1.5 ปี นักเรียนที่สนใจเรียนปริญญา โทที่อังกฤษ สามารถเรียนโปรแกรมที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับน้อง ๆ 

Pre-Master เป็นโปรแกรมปูพื้นฐานก่อนเข้าเรียนในระดับ ป.โทที่อังกฤษเรียน เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเฉพาะด้านที่น้อง ๆ ต้องการเรียนต่อ เช่น Business ใครที่เหมาะจะต้องเรียนโปรแกรมนี้ ได้แก่ น้องที่เรียนจบ ป.ตรีมาแล้วแต่ไม่ตรงสายที่อยากเรียนต่อโทที่อังกฤษ ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษวิชาการ การเขียนเรียงความ การวิจัย การนำเสนอหน้าชั้นเรียน และการสื่อสารในและนอกห้องเรียน

การเรียน Pre-Master และสอบผ่าน ในมหาวิทยาลัยที่จะเข้าเรียน ต่ออยู่แล้ว จะช่วยให้น้อง ๆ เข้าเรียนได้ง่ายกว่าสมัครโดยตรงหรือให้เข้าใจง่าย เรียน โปรแกรมนี้กับมหาวิทยาลัยที่ต้องการเรียนต่อโทช่วยการันตีการรับเข้าเรียนค่ะ

“เรียนต่อต่างประเทศได้อะไรมากว่าที่คุณคิด รู้แบบนี้แล้ว ไปหาโปรแกรมเรียนกันเลยคะ “

ถ้าพร้อมแล้ว Let’s Go

รู้แบบนี้แล้วรอช้าอยู่ใย รีบตามหาโปรแกรมที่ใช่ ประเทศที่โดน แล้วไปพัฒนาศักยภาพในตัวกันเลยค่ะ พี่ๆ ABROADY ได้แนบลิ้งค์เพื่อให้น้อง ๆ พี่ ๆ ได้เข้าไปเพื่อสามารถเช็ค

โปรแกรม ประเทศ และราคาได้ด้วยตัวเองด้านล่างนี้ พร้อมสามารถกดจองโปรแกรมที่สนใจไว้ได้เลย หากมีข้อสงสัยด้านการไปเรียนต่อต่างประเทศสอบถามทีมงาน ABROADY ได้ตลอดเวลาค่ะ

คุณชอบบทความนี้

หากอยากรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติม คลิก

บทความ เรียนต่อต่างประเทศ

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
🔥ข่าวดีร้อนๆมาพร้อมเสริฟ์แล้วค่ะ!!🔥 ไหนๆใครทีมไหนบ้าง? 🌏✈️ แ...

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
บทความนี้ว่าด้วยเรื่องเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ในเมื่อใจเ...

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
บทความนี้ว่าด้วยเรื่องเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ในเมื่อใจเ...

Re view

lightroom-Student-purple

"

น้องน้ำ

ช่วยเรื่องการสมัครเรียนต่อมากเลยค่ะ ตอบคำถามตลอดแ ช่วยวางแผนการเรียนต่อในอนาคตด้วยค่ะ
4/5
CroppedImage450300-Navitas-English-232

"

โซดา ซ่า

ช่วยเหลือทุกเรื่อง แนะนำได้ถูกโปรแกรม
4/5
Lightroom-student-tone-skin-pink-08-1024x683

"

Mari Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
5/5
lightroom-Student-purple

"

Neeranut Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
3/5
20180523155139_0

"

Nara Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
5/5